Privacy disclaimer

Deze informatie wordt verstrekt op grond van art. 13 EU-verordening 2016/679 voor de bescherming van persoonsgegevens.

De gegevensbeheerder is:

Grotto Carza - Caica Srl
Via per Cannero, 2 - 28826 Trarego Viggiona (VB) - Italië
info@grottocarza.het

Aard van de bepaling

Het verstrekken van gegevens is optioneel. Weigering om gegevens te verstrekken maakt het onmogelijk om gecontacteerd te worden voor de onderstaande doeleinden. De voorziening voor marketingdoeleinden is optioneel en maakt het niet onmogelijk om voor andere doeleinden gecontacteerd te worden.

Doel van de verwerking en rechtsgrond

  1. uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit contracten die zijn overeengekomen met de verantwoordelijke voor de verwerking en/of uitvoering, vóór het sluiten van het contract, van specifieke verzoeken van de belanghebbende;

  2. nakoming van verplichtingen uit hoofde van wet, regelgeving of gemeenschapswetgeving;

Met betrekking tot de doeleinden onder a) en b), informeren wij u dat voor de verwerking en mededeling van uw persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke uw toestemming niet vereist is, aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit het contract zelf en/of voor de '' uitvoering van door u gevraagde diensten vóór het sluiten van het contract en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Methoden voor gegevensverwerking

De verzamelde gegevens worden verwerkt met IT-tools.

Passende beveiligingsmaatregelen worden in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en onbevoegde toegang te voorkomen.

Wie verwerkt uw gegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op voornoemd kantoor en wordt afgehandeld door aangesteld personeel.

Bewaartermijn van uw gegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor contractuele of economische doeleinden, zoals facturering, worden verwerkt gedurende de door de relevante wetten verplichte tijden.

Klacht

Het recht van de belanghebbende om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit is voorbehouden.

Rechten van belanghebbenden op grond van artikel 15 van EU 2016/679

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben het recht om te weten of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om informatie te verkrijgen over:

  • de doeleinden van de verwerking;

  • de gegevenscategorieën in kwestie;

  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder indien zij ontvangers zijn van derde landen of internationale organisaties;

  • indien mogelijk, de bewaartermijn van de verstrekte persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen;

  • het bestaan ​​van het recht van de belanghebbende om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te beperken of zich te verzetten tegen de behandeling ervan;

  • het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

  • indien de gegevens niet bij de belanghebbende worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun herkomst;

  • het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van de profilering bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, en, althans in dergelijke gevallen, belangrijke informatie over de gebruikte logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de 'geïnteresseerden.

Verzoeken moeten worden verzonden naar het e-mailadres of per gewone post naar de hierboven vermelde adressen.